terug naar opleidingen

Opleidingsvoorwaarden

Rechtsverhouding

Het inschrijvingsformulier en deze opleidingsvoorwaarden vormen samen de ICT Academie Apeldoorn studieovereenkomst. Ook voor het gebruik van onze website gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Deze studieovereenkomst beheerst de rechtsverhouding tussen contractant, deelnemer en de ICT Academie Apeldoorn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaren contractant (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) en deelnemer (degene die het opleidingsprogramma daadwerkelijk volgt) kennis genomen te hebben van de studieovereenkomst en deze te accepteren.

Verder gaan we ervan uit dat u contractant en deelnemer kennis hebben genomen van ons privacy statement en hiermee eveneens akkoord gaan. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.

Algemeen

ICT Academie Apeldoorn doet er alles aan om de gegevens op deze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Fouten blijven mogelijk waardoor we daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Inschrijvingsvoorwaarden

Deelname aan een studie van de ICT Academie Apeldoorn kan worden aangevraagd door invulling en toezending van het elektronisch inschrijvingsformulier of bevestiging op een offerte. De studieovereenkomst wordt van kracht zodra de ICT Academie Apeldoorn een ontvangstbevestiging heeft verstuurd. Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding op de website. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Indien er teveel inschrijvingen zijn hanteert de ICT Academie Apeldoorn de ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier als selectiecriterium. Kunnen wij u niet plaatsen op de voorkeursdatum, dan doen we u in overleg een ander voorstel. Ongeveer drie weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u van de ICT Academie Apeldoorn een uitnodiging, met daarin nadere informatie, de aanvangstijden en een routebeschrijving naar de opleidingslocatie.

De ICT Academie Apeldoorn houdt zich het recht voor een opleiding te annuleren. Gebeurt dit vanwege een gebrek aan inschrijvingen, dan wordt uw deelname doorgeschoven naar de eerstvolgende editie van de betreffende opleiding. Wanneer een opleiding vervalt wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Mocht op u de nieuwe lesdata niet kunnen deelnemen, dan vervallen uw verplichtingen jegens de ICT Academie Apeldoorn en worden er verder uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan. De financiële verplichting van contractant ten opzichte van de ICT Academie Apeldoorn vervalt niet door het niet bezoeken van één of meerdere lessen door deelnemer. Indien de opleidingskosten niet voor de vervaldatum zijn voldaan is sprake van wanbetaling en komen alle kosten, inclusief kosten ontstaan door de wanbetaling en het verhalen van deze kosten, alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van contractant.

Bij voortdurend uitblijven van betaling zal de ICT Academie Apeldoorn gebruikmaken van een incassobureau.

Regulier dient de betaling in één keer vooraf plaats te vinden. Gespreide betaling is echter mogelijk, mits hierover voorafgaand aan deelname met de ICT Academie Apeldoorn een afspraak is gemaakt.

Annuleringsvoorwaarden

Het is niet mogelijk een opleiding te annuleren die op verzoek van contractant is georganiseerd voor een groep deelnemers die door of namens contractant is vastgesteld.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als datum van annulering hanteert de ICT Academie Apeldoorn de ontvangstdatum van uw brief. Tenzij anders aangegeven bij de desbetreffende opleiding betaalt u bij annuleren tot uiterlijk 30 dagen vóór de geplande aanvangsdatum van de opleiding alleen de eventuele inschrijfkosten. Het opleidingsgeld minus eventueel reeds bestelde literatuur e.d. ontvangt u 100% retour. Een annulering binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum is niet mogelijk, u betaalt dan de volledige opleidingskosten.

Wanneer vóór aanvang van de opleiding in overleg met de ICT Academie Apeldoorn wordt overeengekomen dat de plaats van de deelnemer door een andere, door contractant aangedragen deelnemer, wordt ingenomen zijn er geen annuleringskosten verschuldigd, mits deze deelnemer voldoet aan de eventuele toelatingseisen.

Bij het tussentijds beëindigen van deelname aan de opleiding blijven de gehele opleidingskosten verschuldigd. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

Gebruik van het lesmateriaal

Lesmateriaal wordt verstrekt aan personen die aan een door, of met toestemming van de ICT Academie Apeldoorn verzorgde opleiding, cursus, seminar of dergelijke deelnemen of hebben deelgenomen.

Het verstrekte (les)materiaal mag niet worden bewerkt, vertaald, opgeslagen, vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, beschikbaar gesteld en/of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door middel van druk, (foto)kopie, opname, digitalisering of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ICT Academie Apeldoorn.

Onder openbaar maken wordt expliciet ook verstaan het gebruik binnen cursussen, lessen, trainingen, seminars en andere vormen van instructie of demonstratie.

Personen die een namens de ICT Academie Apeldoorn ondertekend diploma, certificaat of bewijs van deelname bezitten van een door hen gevolgde opleiding aan de ICT Academie Apeldoorn, hebben het recht het lesmateriaal toe te passen in hun werkomgeving.

Aan hen is bewerking, zoals het invullen van gegevens, wijzigen van indeling e.d., welke noodzakelijk is voor een goede toepassing van het lesmateriaal toegestaan. Het geven van onderwijs (cursus, les, instructie, training, voorlichting, introductie e.d.) is echter nadrukkelijk niet toegestaan.

Alle in het lesmateriaal (inclusief eventuele bijlagen en hand-outs van sheets) opgenomen gegevens zijn naar beste kunnen en met de grootst mogelijke zorg samengesteld en verwerkt. De juistheid en volledigheid van deze gegevens kunnen echter niet worden gegarandeerd.

De ICT Academie Apeldoorn aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde gegevens.

Wijzigingen in het lesprogramma

Het opleidingsprogramma wordt normaliter conform de beschrijving op de website aangeboden, maar de ICT Academie Apeldoorn doet in het belang van de kwaliteit van haar opleidingen ook haar best deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de actualiteit.

Daartoe is het soms nodig het lesprogramma te wijzigen ten opzichte van datgene wat eerder op de website of elders is gepubliceerd. De ICT Academie Apeldoorn draagt er zorg voor dat dergelijke wijzigingen het karakter van de opleiding nooit ingrijpend veranderen. Wijziging van het lesprogramma is geen grond voor eenzijdige annulering door contractant.


Versie: februari 2021